Informace a přístup k osobním údajům – pro obchodní partnery, zákazníky a další osoby

I. Základní informace

Společnost JR Tech, a.s., IČ 29019605, jakožto správce osobních údajů tímto poskytuje subjektu údajů tyto informace:

správce údajů: obchodní společnost JR Tech, a.s., IČ 29019605, se sídlem Nesvačily 37, PSČ 26727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15858 (dále jen „JR Tech, a.s.“)

osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, bankovní spojení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“)

subjekt údajů: fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, tj. zejména obchodní partner a zákazník společnosti JR Tech, a.s. (dále jen „subjekt údajů“)

účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: společnost JR Tech, a.s. zpracovává osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se svými obchodními partnery a se svými zákazníky a zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů a plnění práv a povinností společnosti JR Tech, a.s. vyplývající ze smlouvy a právních předpisů

doba uložení osobních údajů: osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a po ukončení smluvního vztahu budou archivovány po dobu nezbytně nutnou pro plnění povinností plynoucích z platných právních předpisů, minimálně však po dobu 10 let. Poté budou zlikvidovány.

obecné nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

II. Práva subjektu údajů

1. Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů, zejména má právo na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

2. Subjekt údajů má dále právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

3. Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, tedy může upozornit správce údajů na to, že zpracovává nepřesné údaje a požádat ho o opravu svých osobních údajů. V takovém případě je povinností správce zabývat se jeho žádostí.

4. Subjekt údajů má dále právo na výmaz, tj. správce je povinen zlikvidovat jeho osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
v případě, že subjekt údajů souhlas odvolá a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
v případě, že subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

5. Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování, tj. na to, aby správce osobních údajů omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

6. Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7. Subjekt údajů může svá práva uplatnit u společnosti JR Tech, a.s.:
Poštou: JR Tech, a.s., Nesvačily 37, PSČ 26727
E-mailem: info@jrtech.cz
Telefonicky: 273 136 070

8. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

III. Závěrečná ustanovení

1. Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce údajů o změně ve svých osobních údajích.

2. Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje subjektu údajů jsou zpřístupněny účetní, členům představenstva společnosti a administrativní pracovnici za účelem plnění právních předpisů.